PhD Students - תלמידי תואר שלישי

 

מזכירת דוקטורנטים: יפה כהן-הדרי 

בניין קפלון, חדר מספר 202

מספר טלפון 03-640-8633 

מספר פקס  03-640-9282  

כתובת דוא"ל: yafitc@tauex.tau.ac.il

Ph.D  secretary: Yafa Cohen-Hadari

Kaplun bldg. room no. 202 

Tel. 972-3-640-8633

Fax. 972-3-640-9282 

e-mail: yafitc@tauex.tau.ac.il

 

 

 

הרשמה:                    הנחיות לרישום לתואר שלישי

ניגוד עניינים במחקר:  תקנון ניגוד עניינים במחקר

                               נספח ב' לתקנון ניגוד עניינים - התנהגות ראויה במחקר וניגוד עניינים

לימודים:                   הנחיות ודרישות במהלך הלימודים.

הגשת תזה:               1. נוהל הגשת עבודת תזה

                               2. מבנה עבודת דוקטור

 

 

קישורים למידע שימושי

הנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר (תקנון פנימי) 

תקנון אוניברסיטאי לתלמידי מחקר

חיפוש קורסים

עיקרי תקנות שכר הלימוד לתלמידי מחקר

מדור תלמידי מחקר של האוניברסיטה

מדור קרנות ומלגות של האוניברסיטה

מלגת רקטור ליולדת

 

 

טפסים לפי סדר מהלך הלימודים:

בקשה למועמדות לתלמיד מחקר

נוהל בקשות לביצוע מחקר במקום העבודה

דוגמה לכתיבת קו"ח+ פרסומים

הסכמה להנחיה (מנחה יחיד)

הנחייה משותפת (שני מנחים)

הנחייה משולשת (שלושה מנחים)

דף הסבר רישום לקורסים

המלצה על הענקת תואר שני במהלך המסלול הישיר

הפסקת/חידוש לימודים

הרצאה בסמינר

טופס טיולים

אישור המנחה להגשת הדוקטורט

אישור מנחה לאחר תיקונים בתהליך השיפוט

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive